Projekty 2018

Projekt č. 1

Soutěž ve čtení a psaní elektronického Braillova písma pro nevidomé

Základní záměr a zdůvodnění projektu

Význam a využitelnost slepeckého Braillova bodového písma pro nevidomé s rozvojem asistivních technologií a moderních kompenzačních pomůcek se nezmenšuje. Klesá však míra jeho praktického využívání. Je to dáno především tím, že není snadné naučit se slepecké Braillovo písmo číst; ještě náročnější pak je, naučit se toto písmo číst dostatečně rychle a používat tak, aby čtení nepůsobilo neúměrnou námahu a zátěž. Přitom především schopnost rychle a bez zbytečné námahy číst Braillovo písmo rozhoduje o míře gramotnosti nevidomých a silně slabozrakých osob.
Pochopit systém Braillova písma a naučit se, které body tvoří konkrétní znak, je celkem snadné. Podstatně náročnější je naučit se Braillovo písmo číst hmatem. Je to fyzicky i psychicky zatěžující, je to nesrovnatelně těžší, než poslouchat. Je to také časově náročné.

Z hlediska krátkodobého efektu, kdy se nevidomé dítě nebo člověk, který ztratil zrak, učí dovednostem alternativního čtení a psaní bez použití zraku, je mnohem snazší a jednodušší texty nečíst, ale jenom poslouchat. Je to navíc levnější, neboť ceny hlasových výstupů jsou řádově nižší než ceny zobrazovačů Braillova bodového písma či braillských tiskáren. Avšak při pouhém poslouchání napsaného textu posluchač neodhalí většinu gramatických chyb, nezíská představu o formátování textu a podstatně obtížněji se orientuje v jeho struktuře. Přitom právě na gramatické správnosti písemného projevu velmi závisí, jaký obraz si o nevidomém pisateli udělá ten, s nímž pisatel písemně komunikuje.

Proto se již v minulém století organizovaly soutěže ve čtení a psaní Braillova písma, jejichž účelem bylo prostřednictvím soutěže motivovat nevidomé lidi, aby se v dovednosti čtení a psaní Braillova písma zdokonalovali, aby psali bez chyb a úpravně. A s možností poměřit své výsledky a schopnosti s druhými.

Cíle projektu a cílová skupina

Cílem projektu je prostřednictvím soutěže motivovat nevidomé občany ke zlepšování dovedností čtení a bezchybného psaní slepeckého Braillova písma. Navíc se celá soutěž bude realizovat výhradně na elektronických zařízeních a je tedy také příspěvkem k zabránění digitálního vyloučení lidí s handicapem.
Cílovou skupinou projektu jsou lidé s těžkým zrakovým postižením, zejména lidé nevidomí nebo ztrátou zraku ohrožení, a to jak ve věku školního vzdělávání, tak ve věku produktivním a seniorském.

Obsah projektu

V rámci projektu bude uspořádána soutěž nevidomých a těžce zrakově postižených občanů ve čtení a psaní elektronického Braillova písma. Pojem elektronické Braillovo písmo označuje slepecké bodové písmo zadávané z braillské klávesnice a zobrazované na elektronických hmatových displejích připojených k počítači. Celá soutěž se tedy bude realizovat na elektronických zařízeních a je příspěvkem k zabránění digitálního vyloučení lidí s handicapem.

Soutěž bude organizována ve dvou kategoriích:

  • Soutěž na krátkých braillských zobrazovačích do 20 znaků – uskuteční se na jaře 2018
  • Soutěž na standardních braillských zobrazovačích o 20 znacích – uskuteční se na podzim 2018

Termín a místo konání

Propozice soutěže a termín konání budou zveřejněny ve slepeckém časopise ZORA vydávaném spolkem SONS ČR a na této internetové stránce. Soutěž se bude konat v sídle SONS ČR, Krakovská 21, Praha 1. Toto místo je optimální pro jeho snadnou dopravní dostupnost ze stanice metra Muzeum či Můstek.

Projekt byl podpořen z grantu Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu v programu:

III. Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivityLogo MHMP

 
 
 
 
Partneři projektu:
SONS ČR (www.sons.cz),

Zpráva o průběhu projektu ke stažení: zde.

***

 

Projekt č. 2

Svépomocné hnutí a vzdělávání nevidomých na počátku československého státu

Tímto jednorázovým projektem chceme připomenout význam, který měl vznik Československé republiky pro svépomocné hnutí nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, a to jednak vydáním publikace v soutisku Braillova písma, které mohou číst nevidomí lidé, a černotisku, který čtou lidé vidící.

Situace roku 1918 z pohledu svépomocného hnutí nevidomých občanů

V důsledku zranění z bojů 1. světové války nárazově významně vzrostl počet nevidomých lidí, zejména mladých mužů, pro něž bylo poměrně obtížné zařadit se do běžného života. Nebyli schopni vykonávat běžnou práci, pokračovat ve svých dřívějších profesích, nebylo však pro ně snadné ani samostatně se pohybovat nebo vykonávat tak obyčejné a běžné činnosti, jako je třeba čtení. Všechny takové nenaplněné potřeby byly velkým impulzem pro rozvoj svépomocných spolků, jejichž činnost se stala zárodkem pro vznik nových a moderních služeb.

Váleční vysloužilci se začali organizovat v Družině oslepených vojínů, která byla důležitou hybnou silou při prosazování vzniku organizované pomoci státu těmto lidem, kteří, jak se tehdy říkalo, ztratili zrak při službě vlasti. Při prosazování těchto zájmů Družina oslepených vojínů spojila síly i s dalšími spolky a skupinami válečných invalidů, a tak dosáhli na danou dobu značných výsledků. Nejhmatatelnějším a dnes nejznámějším projevem tehdejší pomoci státu se stalo „přidělování trafik“ válečným invalidům. Mezi nimi bylo i velké procento lidí nevidomých.

Snaha pomoci osleplým válečným vysloužilcům při rozšiřování jejich kulturního rozhledu vedla také ke vzniku spolku Český slepecký tisk. Ten začal s vydáváním časopisů v Braillově písmu a významně přispěl také k rozvoji přepisování běžných knih do slepeckého Braillova písma. Ruku v ruce s těmito snahami vznikaly také svépomocné skupiny, kde se osleplí vysloužilci (a nejen oni) mohli naučit psát a číst slepecké Braillovo bodové písmo. A to zas vedlo k výrobě větších sérií (dnes bychom řekli) kompenzačních pomůcek, např. tzv. pražské tabulky, která umožňuje psát Braillovo písmo kdykoli a kdekoli. Při těchto aktivitách je zas neopomenutelný význam Podpůrného spolku samostatných slepců, na jehož půdě se ti, kdo se učili číst bodové písmo, scházeli.

Výše zmíněný rozvoj aktivit v oblasti vydavatelské i vzdělávací vedl k zásadnímu zlepšení gramotnosti nevidomých občanů a z tohoto důvodu je dnes význam této etapy vývoje hnutí nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů přirovnáván k Národnímu obrození pro Český národ. Emancipační snahy svépomocných spolků nevidomých vedly nejen ke zkvalitnění vzdělávání a rozšíření uplatnění lidí s těžkým zrakovým postižením, ale také k přenesení těžiště pomoci těmto lidem ze specializovaných ústavů do běžného samostatného života. Kontakty mezi představiteli svépomocných slepeckých spolků s politiky na počátku existence samostatného československého státu přispěly k tomu, že v Československé republice se začal rozvíjet a fungovat na tu dobu poměrně moderní sociální a vzdělávací systém pro lidi nejen se zrakovým, ale obecněji se zdravotním handicapem. Zmínit v této souvislosti musíme také poměrně časté kontakty Karla Emanuela Macana, předsedy spolku Český slepecký tisk s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a kontakty nevidomých Slováků, kteří v Praze vydávali slepecký časopis ve slovenštině s názvem „Za svetielkom“, s Milanem Rastislavem Štefánikem…

Shromáždit a připomenout naznačená fakta usilujeme v drobné historické publikaci „Svépomocné hnutí a vzdělávání nevidomých na počátku československého státu“, která populární formou přiblíží tuto z hlediska vývoje svépomocného hnutí nevidomých občanů tak důležitou kapitolu také dnešním, zejména mladým lidem.

Publikace „Svépomocné hnutí a vzdělávání nevidomých na počátku československého státu“

Historická publikace psaná populární formou přiblíží rozvoj svépomocného hnutí nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů v období konce 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky, jeho důležité události a osobnosti, dnešním zejména mladým lidem. Publikace bude mít rozsah cca 50 stran a bude vytištěna soutiskem slepeckého Braillova písma a běžného černotisku.

Vydáním této publikace, která bude informovat o období, které položilo základ gramotnosti nevidomých lidí, bychom chtěli přispět k podpoře znalosti Braillova písma i v dnešní době, kterou můžeme charakterizovat zpochybňováním významu Braillova písma v době moderních asistivních technologií.

Slavnostní křest vydávané publikace

Místo a termín akce křtu vydané publikace bude zveřejněn v pozvánce na této internetové stránce.

Projekt byl podpořen z grantu Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu v programu:

Výročí 100 let samostatné ČSRLogo MHMP
 
 
 
 
 
Partneři projektu:
Neviditelná výstava (neviditelna.cz),
Tyflocentrum Praha (praha.tyflocentrum.cz)

Zpráva o průběhu projektu ke stažení: zde.

***